Informatie

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de webapplicatie NEN 2767-4 Conditiemeting infrastructuur? Vul dan uw gegevens in en mis niets.

Wijzigingen NEN 2767-4-2 en NPR 4768 

Per 1 oktober 2023 is de norm en NPR gezamenlijk toegankelijk via een nieuwe website. Inhoudelijk is er niks aan de norm gewijzigd. Definities en foto's zijn onderdeel van de NPR 4768 en geen onderdeel van de norm. De bron wordt bij de definitie en de foto's duidelijk vermeld.

Laatste release NEN 2767-4-2 en NPR 4768, versienummer 1.6 – juli 2021

In juli 2021 heeft de normcommissie NEN 2767 de mutaties in de dataset goedgekeurd. Het versienummer van de nieuwe release is 1.6.

Op hoofdlijnen zijn in de versie 1.6 de navolgende wijzigingen doorgevoerd:

Groenbeheer
Door het expertteam Groenbeheer is de gehele dataset binnen de vakdiscipline Groen herzien. Het uitgangspunt hierbij is geweest om de dataset voor Groenbeheer te reduceren tot een pragmatische set die aansluit op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Voor de vakdiscipline Groen is qua gebreken onderscheid gemaakt in de volgende aspecten:

  • Onderhoud: heeft betrekking op verzorging en beheer. Dit is een onderdeel van contract en contractbeheersing. Hiervoor gelden eigen normen en standaarden of standaarden vanuit de kennispartners als het CROW.
  • Veiligheid:ook voor veiligheid zijn standaard, veelal verplichte inspecties, zoals boomveiligheidscontrole (CROW).
  • Gezondheid: bij groenbeheer hebben we te maken met levende materialen en gaat het om de conditie en technische staat.

Alleen de gebreken binnen het aspect Gezondheid zijn verwerkt in de dataset NEN2767 van Groenbeheer.

Waterkeringen
Een juiste en eenduidige decompositie in elementen en bouwdelen van dijken, dammen en duinen is het uitgangspunt van het expertteam Waterkeringen geweest bij het herzien van de dataset. Daarna zijn de gebreken per bouwdeel vastgelegd, waarbij nadrukkelijk gebruik is gemaakt van de schades die in de Digigids zijn opgenomen. Door het expertteam Waterkeringen is voor de vegetatie gebruik gemaakt van de nieuwe dataset van expertteam Groenbeheer.

Diversen
Op basis van ingediende wijzigingsvoorstellen van gebruikers, zijn eveneens wijzigingen doorgevoerd in de decompositie en in relaties met de gebrekenlijst.

De structuur van de database is niet gewijzigd.

Download delta rapportages bij versienummer 1.6

Export NEN 2767-4-2, NPR 4768 in XML

Het is mogelijk de database van NEN 2767-4-2 in XML-formaat ten behoeve van bijvoorbeeld toepassing in een onderhouds- of beheersmanagementsysteem. Zet uw abonnenment om naar een XML abonnement. Dat doet u hier.

Meer weten over conditiemeting

Wilt u meer weten over de normen rondom conditiemeting, de achtergrond, de relevante praktische trainingen en/of over het werk van de normcommissie Conditiemeting? Bekijk dan het thema Conditiemeting. Wij helpen u graag verder.

Toelichting eerdere releases NEN 2767-4-2 / NPR 4768

Versienummer 1.0 - november 2010
De eerste versie van NEN 2767-4 is 25 november 2010 in gebruik genomen.

Versienummer 1.1 - oktober 2011
Na introductie van versie 1.0 zijn bepaalde selectie-opties vanuit de database NEN 2767-4-2 op enkele punten verruimd (op het scherm en bij downloads). De structuur van de database is daarbij niet gewijzigd.

Versienummer 1.1.1 - januari 2012
Na publicatie van versie 1.1 zijn enkele kleine onvolkomenheden in de data en de bijbehorende exporten gesignaleerd. Met de publicatie van versie 1.1.1 zijn deze onvolkomenheden verholpen.

Versienummer 1.2 - oktober 2012
De mutaties betreffen hoofdzakelijk de gebreken inclusief de gerelateerde aspecten en deels de decompositie. De database zelf is niet gewijzigd.

Versienummer 1.2.1 - december 2012
Na publicatie van versie 1.2. zijn enkele kleine onvolkomenheden t.a.v. de Ernstklasse in de data en de bijbehorende exporten gesignaleerd. Met de publicatie van release 1.2.1 zijn deze onvolkomenheden verholpen en komt versie 1.2 te vervallen. Mutaties ten opzichte van versie 1.2 zijn alleen van de gebreksoorten inzichtelijk gemaakt in delta rapportages.

Versienummer nr. 1.3 - november 2013
Op 22 november 2013 heeft de normcommissie NEN 2767-4 de mutaties in de dataset goedgekeurd. Op basis van ingediende wijzigingsvoorstellen van gebruikers, zijn wijzigingen doorgevoerd in de decompositie en de gebrekenlijst. De structuur van de database is niet gewijzigd.

Op 10 april 2014 is NPR 4768 aan de database NEN 2767-4-2 versie 1.3 toegevoegd. NPR 4768 geeft ter aanvulling op NEN 2767-4-2 definities en foto's van de beheerobjecten, elementen, bouwdelen en gebreken. Door middel van foto′s wordt de intensiteit van de gebreken inzichtelijk gemaakt.

Versienummer 1.4 - december 2014
In december 2014 heeft de normsubcommissie NEN 2767-4 de mutaties in de dataset goedgekeurd. Het versienummer van de nieuwe release is 1.4. Op basis van ingediende wijzigingsvoorstellen van gebruikers, zijn wijzigingen doorgevoerd in de decompositie en in relaties met de gebrekenlijst. De structuur van de database is niet gewijzigd.

In samenwerking met het Waterschap Rivierenland is de decompositie aangevuld met beheerobjecten, elementen en bouwdelen die zich op een rioolwaterzuiveringsinstallatie bevinden. Tevens is de decompositie van de wegen aangepast in een zogenoemde 3D decompositie en is de dataset uitgebreid met infra-gebonden gebouwen.

Versienummer 1.4.1 - april 2015
In april 2015 heeft de normsubcommissie Infra besloten om een deel van de nog ontbrekende foto's binnen NPR 4768 beschikbaar te stellen. Met deze nieuwe release zijn nu circa 50% van alle benodigde foto's beschikbaar.

De commissie zal samen met gebruikers het verzamelen van nog ontbrekende foto's onverminderd blijven voortzetten zodat uiteindelijk alle decompositie-onderdelen en gebreken voorzien kunnen worden van foto's.

Besloten is om bij het uitbrengen van release 1.4.1 het versienummer van de NPR 4768 en de NEN 2767-4-2 identiek te houden, omdat beide publicaties onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden.

Met de publicatie van release 1.4.1 zijn alleen foto's aan de NPR 4768 toegevoegd. Er zijn geen wijzigingen in de decompositie, gebrekenlijst of structuur aangebracht.

Versienummer 1.5 – december 2016
In december 2016 heeft de normsubcommissie NEN 2767-4 de mutaties in de dataset goedgekeurd. Het versienummer van de nieuwe release is 1.5. Op basis van ingediende wijzigingsvoorstellen van gebruikers, zijn wijzigingen doorgevoerd in de decompositie en in relaties met de gebrekenlijst. De structuur van de database is niet gewijzigd.

Releasenotes functionaliteiten website

Zie deze pagina.